header

speciaal (basis)onderwijs

Het materiaal dat voor het onderzoek nodig is wordt geruime tijd voor de afnamedatum door een koerier op de school bezorgd. Na afloop van de afname wordt het materiaal door de testleider meegenomen, of met aangetekende post verstuurd door de contactpersoon. Het tijdplan voor de afname ziet er als volgt uit (in overleg met de school):

  • Sessie 1, 30 min: leerlingen maken kennistoets.
  • Sessie 2, 30 min: leerlingen vullen vaardigheids- en houdingsvragen in.
  • Sessie 3, 15 min: leerlingen vullen de achtergrondvragen-schoolklimaatvragenlijst in.

Dit deel van het onderzoek bestaat uit gegevensverzameling in de vorm van (groeps)interviews over het aanbod van burgerschapsonderwijs, vanuit het perspectief van zowel de leerlingen als de leraren/schoolleiding. In twee groepsinterviews met een aantal leerlingen uit het laatste leerjaar richten we ons op het waargenomen burgerschapsonderwijs. Daarnaast vindt een interview plaats met enkele personeelsleden over het aanbod van burgerschapsonderwijs. Dit gaat dan om de inrichting van het onderwijs, en de manier waarop de school actuele aan burgerschap gerelateerde thema’s vorm geeft.

Als tegenprestatie voor hun deelname krijgen de deelnemende scholen een schoolrapportage. Deze biedt zicht op de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs op de eigen school. De rapportage biedt verder een vergelijking van de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs met die van andere deelnemende scholen, op schoolniveau. Met andere woorden, de burgerschapscompetenties van de leerlingen op de eigen school worden vergeleken met die van leerlingen op andere deelnemende scholen. Ook biedt de rapportage zicht op het onderwijsaanbod op het gebied van burgerschap in vergelijking met andere scholen. Onder het tabblad ‘de opbrengsten van het onderzoek’ worden de voor scholen overige praktijkgerichte opbrengsten toegelicht, die bij kunnen dragen aan de versterking van burgerschapsonderwijs.

Publicaties en uitspraken over de uitkomsten van peilingsonderzoek hebben altijd betrekking op het speciaal (basis)onderwijs als geheel. Er worden nooit uitspraken gedaan die betrekking hebben op individuele scholen en leerlingen. Bij deelname aan de peiling is de anonimiteit van leerlingen volledig gewaarborgd. Ouders worden geïnformeerd en kunnen desgewenst hun kind afmelden voor deelname. Gegevens over scholen, leerkrachten en directies worden in de rapportage over de peiling geanonimiseerd. Gegevens op schoolniveau worden na afloop van het onderzoek door de inspectie in stelselanalyses gebruikt zonder dat deze in rapportages over deze analyses tot de school herleidbaar zijn.

Deelname aan Peil.Burgerschap staat los van het instellingstoezicht van de inspectie. De resultaten worden op geen enkele manier door de inspectie gebruikt voor een kwaliteitsbeoordeling van de deelnemende scholen. Voor de scholen in het speciaal onderwijs betekent deelname aan zowel het hoofdonderzoek als het verdiepende onderzoek dat zij in principe de komende vier jaar niet meer door de inspectie worden bezocht, tenzij er tijdens de jaarlijkse prestatieanalyse risico’s blijken, de inspectie tussentijds signalen ontvangt of er in overleg met het bestuur gekozen wordt voor een verificatieonderzoek als onderdeel van het toezicht op het bestuur.

(Onvoorziene) invloed covid-19
De covid-19-pandemie heeft mogelijk in het voorjaar van 2021 invloed op de onderzoekswerkzaamheden, bijvoorbeeld op de logistiek en het tijdsplan zoals hierboven beschreven. We begrijpen dat het welbevinden van zowel leerlingen als het personeel, de ondersteuning bij het thuisonderwijs en zorg voor kwetsbare leerlingen momenteel veel aandacht vragen van scholen. We hopen daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Als u hierover verder wilt overleggen, dan zijn we daarvoor graag beschikbaar.

De brief aan ouders van leerlingen op deelnemende scholen om informatie te verschaffen over het onderzoek is hier te downloaden.

De agenda voor Peil.Burgerschap in het s(b)o is als volgt:
juni - december 2020: constructie instrumenten
januari – maart 2021: werving scholen
februari - maart 2021: trainingen en proefafnames
februari - maart 2021: voorbereiding dataverzameling
april 2021 - juni 2021: afname van de Peiling
mei 2021: workshop ‘Burgerschap dat werkt’
juni 2021 - oktober 2021: verwerking en analyse gegevens
oktober 2021: rapportage aan scholen