header

regulier basisonderwijs

Het materiaal dat voor het onderzoek nodig is wordt geruime tijd voor de afnamedatum door een koerier op de school bezorgd. Na afloop van de afname wordt het materiaal door de testleider meegenomen, of met aangetekende post verstuurd door de contactpersoon. Het tijdplan voor de afname ziet er als volgt uit (in overleg met de school):

  • Sessie 1, 30 min: leerlingen maken kennistoets.
  • Sessie 2, 30 min: leerlingen vullen vaardigheids- en houdingsvragen in.
  • Sessie 3, 15 min: leerlingen vullen de achtergrondvragen-schoolklimaatvragenlijst in.

Dit deel van het onderzoek bestaat uit gegevensverzameling in de vorm van (groeps)interviews over het aanbod van burgerschapsonderwijs, vanuit het perspectief van zowel de leerlingen als de leraren/schoolleiding. De twee groepsinterviews met circa 6 leerlingen uit groep 8 richten zich op het waargenomen burgerschapsonderwijs. Daarnaast vindt een groepsinterview plaats met enkele personeelsleden over het aanbod van burgerschapsonderwijs. Dit gaat dan om de inrichting van het onderwijs, en de manier waarop de school actuele aan burgerschap gerelateerde thema’s vorm geeft.

Als tegenprestatie voor hun deelname krijgen de deelnemende scholen een schoolrapportage. Deze biedt zicht op de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs op de eigen school. De rapportage biedt verder een vergelijking van de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs met die van andere deelnemende scholen, op schoolniveau. Met andere woorden, de burgerschapscompetenties van de leerlingen op de eigen school worden vergeleken met die van leerlingen op andere deelnemende scholen. Bij die vergelijking wordt rekening gehouden met het percentage gewichtenleerlingen op de scholen. Ook biedt de rapportage zicht op het onderwijsaanbod op het gebied van burgerschap in vergelijking met andere scholen. Onder het tabblad ‘de opbrengsten van het onderzoek’ worden de voor scholen overige praktijkgerichte opbrengsten toegelicht, die bij kunnen dragen aan de versterking van burgerschapsonderwijs.

Publicaties en uitspraken over de uitkomsten van peilingsonderzoek hebben altijd betrekking op het primair onderwijs als geheel. Er worden nooit uitspraken gedaan die betrekking hebben op individuele scholen en leerlingen. Bij deelname aan de peiling is de anonimiteit van leerlingen volledig gewaarborgd. Ouders worden geïnformeerd en kunnen desgewenst hun kind afmelden voor deelname. Gegevens over scholen, leerkrachten en directies worden in de rapportage over de peiling geanonimiseerd. Gegevens op schoolniveau worden na afloop van het onderzoek door de inspectie in stelselanalyses gebruikt zonder dat deze in rapportages over deze analyses tot de school herleidbaar zijn.

Deelname aan Peil.Burgerschap staat los van het instellingstoezicht van de inspectie. De resultaten worden op geen enkele manier door de inspectie gebruikt voor een kwaliteitsbeoordeling van de deelnemende scholen. Voor de scholen betekent deelname aan zowel het hoofdonderzoek als het verdiepende onderzoek dat zij in principe de komende vier jaar niet meer door de inspectie worden bezocht, tenzij er tijdens de jaarlijkse prestatieanalyse risico’s blijken, de inspectie tussentijds signalen ontvangt of er in overleg met het bestuur gekozen wordt voor een verificatieonderzoek als onderdeel van het toezicht op het bestuur.

De agenda voor Peil.Burgerschap einde basisonderwijs is als volgt:
juni - oktober 2019: constructie instrumenten
september – oktober 2019: werving scholen
september - november 2019: trainingen en proefafnames
november - december 2019: voorbereiding dataverzameling
januari 2020 - mei 2020: afname van de Peiling
juni 2020 - november 2020: verwerking en analyse gegevens
november 2020: rapportage aan scholen
mei 2021: workshop ‘Burgerschap dat werkt’