header

Peil.onderwijs

Sinds 2014 voert de inspectie de regie over de peilingsonderzoeken onder de naam Peil.Onderwijs (spreek uit: peil-punt-onderwijs). De onderzoeken worden sinds 2016 via het NRO uitgezet. De peilingen richten zich op de leergebieden die onderscheiden worden in de kerndoelen en vinden plaats in groep 8 van het basisonderwijs en/of bij schoolverlaters in het speciaal (basis)onderwijs. Peilingen in het primair onderwijs bieden in de volle breedte zicht op leerlingresultaten, ontwikkelingen in resultaten en resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces (aanbod, tijd en kwaliteit). Peil.onderwijs heeft betrekking op hetgeen leerlingen kennen en kunnen; het gaat om kennis, vaardigheden en houding en kan zowel het leerproces als het leerresultaat betreffen.

De resultaten van peilingsonderzoek vormen de basis voor een (maatschappelijke) discussie over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs en bieden bruikbare inzichten aan scholen, schoolbesturen, beleidsmakers en methode- en toetsontwikkelaars. De inspectie wil in het peilingsonderzoek niet alleen volstaan met constateringen over prestaties van leerlingen. Er dient ook te worden gezocht naar verbanden tussen de prestaties en kenmerken van leerlingen, scholen en het onderwijsleerproces. De vraag of de prestaties van de leerlingen voldoende zijn, vormt onderwerp van het maatschappelijk debat.

Peil.onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring door de inspectie. Aan de hand van de peilingen worden uitspraken gedaan over de resultaten op het niveau van het onderwijssysteem, niet op het niveau van individuele leerlingen of scholen. De anonimiteit van de deelnemende scholen en leerlingen in de publicaties over de onderzoeken is volledig gewaarborgd. Voor deelnemende scholen wil de inspectie meerwaarde creƫren in de vorm van een terugkoppeling die handvatten biedt voor de eigen kwaliteitszorg. Deze terugkoppeling wordt verzorgd door de partijen die de peilingsonderzoeken uitvoeren.1

1 Geciteerd uit: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (2018). Call for proposals. Peil.Burgerschap einde basisonderwijs. Den Haag: NWO.